Vilkår og Betingelser

Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger

Behandling af personoplysninger – opfyldelse af kontrakt

I forbindelse med dit køb hos saleshoppen.dk har du indtastet en række personoplysninger, herunder særligt. 
  • Dit navn
  • Din adresse
  • Din e-mailadresse
  • Dit telefonnummer
  • Dine betalingsoplysninger
Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen af dit køb, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af handlen samt i en efterfølgende periode for at kunne følge op på salget –samt af hensyn til bilagslovgivningen, Herefter bliver oplysningerne slettet.
Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, pt. GLS med henblik på levering af dine indkøb.

Behandling af personoplysninger – samtykke

Hvis du har sat kryds i boksen ”ja, jeg giver samtykke til, at I må kontakte mig pr. e-mail med nyhedsbreve”, behandler vi din e-mailadresse og oplysningerne om dine køb hos os, indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil du gør os opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os.
Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at benytte linket i bunden af vores e-mails eller ved at kontakte os på info@ og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve og tilbud.

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af et køb eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:
Saleshoppen.dk
CVR:32524516
E-mail: info@saleshoppen.dk
Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.
Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 6 måneder efter, at du har modtaget din vare.
Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse (så vi kan sende dig vores nyhedsbrev og relevante tilbud), kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.
Hvis du ønsker at klage over IDFX behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

ENGLISH VERSION

Privacy Policy - Collecting and Use of Personal Information


Since you have made a purchase at SaleShoppen.dk  you have entered a number of personal information, including specifically:
  • Your name
  • Your address
  • Your e-mail address
  • Your phone number
  • Your payment information
These personal data are processed in connection with the processing of your purchase, as it is necessary for us to fulfill our part of the transaction as well as for a subsequent period in order to monitor the sale - and for the purposes of the billing legislation. Then the information will be deleted.
If you have ordered delivery, the details of your name, address, phone number and e-mail address will be delivered to our freight company, which are GLS. 

 

Processing of personal data (Consent)


If you have ticked the box "yes, I agree that you must contact me per. email with newsletters" we will keep your email address and the details of your purchases with us until it is no longer relevant. In practice, it will say until you let us know that you no longer want to receive emails from us.
You can always withdraw your consent. You can either do this by using the link at the bottom of our e-mail or by contacting us at info@saleshoppen.dk and informing you that you no longer wish to receive our newsletters and offers.

Privacy Policy


Regardless of whether we process your personal information for the purpose of fulfilling a purchase or based on your consent, we will always process your personal information securely and confidentially in accordance with applicable laws, including the Personal Data Regulation and Data Protection Act. (GDPR)
Your information will be used solely for the purpose for which they are collected and will be deleted when this purpose is fulfilled or no longer relevant.
Information, objection, change, data portability and deletion
You can always contact us to find out which of your personal information we hold. This can be done by contacting:
Saleshoppen.dk
CVR: 32524516
Mail: info@saleshoppen.dk

 

If there is an error in our information, you can always ask them to be corrected so we are right, just as you are entitled to provide the information in a common format (data portability). If you wish to change or data portability, you are also welcome to write to us at the above e-mail address.
Your details (except your e-mail address, if you have given permission to receive emails with news etc.) will be deleted 6 months after you have received your purchase.
If you don’t want us to keep your email address (for newsletters and special offers), it can at any time be unsubscribed in the newsletter or by emailing us at
info@saleshoppen.dk
If you have any claims, this can be directed to Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København, Denmark at +45 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk